Nyheter

F-gassdirektivet–Hvabetyrdet?


Formålet med forordningene er å redusere utslippene av de moderat til sterke klimagassene hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6). Hovedfokus er å minimalisere lekkasjer og sikre oppsamling av brukt gass fra typiske bruksområder, samt sørge for at personell og bedrifter som håndterer gassene innehar nødvendig kompetanse. Innføring av f-gass forordningen er en del av EUs handlingsplan for å kutte utslippene av klimagasser med 20 prosent innen 2020.

Hva betyr dette for deg som kunde
F-gass forordningen stiller krav til regelmessige lekkasjekontroller av alle kuldeanlegg, varmepumpeanlegg og luftkondisjoneringsanlegg over en gitt størrelse (mer enn 3 kg kuldemedie), samt til behandling av brukt gass.

Hva betyr dette for oss som bedrift/leverandør
Personell og bedrifter som skal håndtere disse gassene må være sertifisert. Det stilles også krav til merking av utstyr og føring av loggbok over gassregnskap og kontroller.

Hva kan vi gjøre for deg
Vi har personell som er sertifisert etter kravene i F-gass forordningen, og som er kvalifisert til å utføre arbeid på anlegg som inneholder fluorholdige klimagasser (kuldemedie).

Dersom du allerede har serviceavtale for anlegget ditt med oss, vil vi gjøre tilpasninger i avtalen (tilleggsavtale) slik at kravene i F-gass direktivet ivaretas.

Dersom du ikke har serviceavtale må du få kartlagt type anlegg og mengde kuldemedie for å få avklart om anlegget omfattes av kravene i forskriften. Ta kontakt med oss dersom du er usikker eller ønsker bistand.

Informasjonen gitt ovenfor er ikke uttømmende. For nærmere informasjon henvises til gjeldende lovverk, samt annen relevant informasjon.

Mer informasjon finnes her: