Byggautomasjon

Et økende fokus på energiforbruk og miljø har ført til økning i bruk av automatiserte systemer til styring, regulering og overvåking av tekniske anlegg for blant annet ventilasjon, lys og varme, i både næringsbygg og private boliger.

Ved å behovsstyre et ventilasjonsanlegg kan mengden friskluft tilpasses til antall mennesker i bygget og man kan således unngå unødig oppvarming av store mengder med luft. I tillegg kan man ved bruk av CO2 – eller bevegelsesdetektor behovsstyre helt ned til romnivå slik at det kun tilføres korrekt mengde luft basert på det registrerte behovet.

For sentral driftskontroll og overvåking av tekniske anlegg benyttes SD-anlegg.

Sentral driftskontroll
Ved å terminere tekniske installasjoner i et bygg i en sentral (SD-anlegg), kan alle anleggene styres fra en eller flere operatørterminaler. Det kan også gis ekstern tilgang til SD-anlegget ved bruk av PC eller mobiltelefon.

Bruk av SD-anlegg forenkler overvåkning og effektiviserer den daglige driften. Det bidrar til at feil blir oppdaget tidligere og at utbedringer og endringer kan utføres raskere, sikrere og mer effektivt.

Et SD-anlegg gir god oversikt over eksempelvis avvik i temperatur, budsjettert energiforbruk, driftstider på maskiner, virkningsgrad på varmegjenvinnere, etc.

Bruk av byggautomasjon kan bidra til:

  • lavere energiforbruk
  • bedre inneklima/-miljø
  • bedre oversikt
  • redusert responstid ved behov for utbedringer/korrigeringer
  • økt sikkerhet
  • økt verdi på boligen/bygningen

Vi leverer automatikk og SD-anlegg til kjøle-, varme- og ventilasjonsanlegg i alle typer bygg.