ENØK

Hva er enøk? Energiøkonomisering betyr at vi skal bruke energien på en slik måte at vi reduserer forbruket uten at vi senker kravet til komfort.

Enøk betyr å utnytte energien mer effektivt ved å:

  • sløse mindre
  • få mer ut av hver kilowattime
  • benytte billigere/fornybare energikilder
  • benytte ny teknologi som gir bedre utnyttelse av energien

Enøk betyr altså ikke bare sparing.

Riktig enøk-tiltak = godt inneklima
Enøk og inneklima er to sider av samme sak. Riktig gjennomførte enøk-tiltak skal sørge for effektiv energibruk og samtidig ivareta et godt inneklima.

Et godt ventilasjonsanlegg

  • bidrar til et godt inneklima med god komfort og redusert helsemessig risiko
  • reduserer luftens innhold av CO2, svevestøv, avgasser, muggsoppsporer og radon
  • er energieffektivt og kan begrense varmetapet med opp til 75% (gjelder ventilasjon med varmegjenvinning)
  • begrenser luftfuktigheten innendørs og reduserer risikoen for kondens og fuktskader